iServis | Opravy Apple zařízení
Servis zařízení Apple | iPhone | Mac | iPad | Watch +420 702 002 028

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY servisu iServis.eu pana Filip Veselého, IČO: 055 66 053,
se sídlem Vyšný 142, 381 01 Český Krumlov,
provozovnou Kněžská 86/11, 370 01 České Budějovice,
(dále „Zhotovitel“), pro přijímání a vyřizování oprav elektronických zařízení (dále „Obchodní podmínky“).

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o dílo (dále „Smlouva o dílo“) uzavírané mezi Zhotovitelem a jinou osobou (dále „Zákazník“) osobně na pobočce, případně distančním způsobem, a to postupem popsaným níže. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Smlouva o dílo a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny a uzavírají se v českém jazyce.
 2. Další, zejména kontaktní, údaje o Zhotoviteli jsou zveřejněny na internetových stránkách www.iservis.eu (dále „Internetové stránky“) v sekci „KONTAKT“.
 3. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek lze upravit vzájemnou písemnou dohodou Zhotovitele a Zákazníka (dále společně též „Smluvní strany“). Taková případná odchylná ujednání mají přednost před Obchodními podmínkami. Za písemnou se má i komunikace vedená prostřednictvím emailů zaslaných z emailových adres vzájemně sdělených smluvními stranami.
 4. Zhotovitel může znění Obchodních podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Zákazník dává souhlas s aktuálním zněním Obchodních podmínek při každém jednotlivém uzavření Smlouvy o dílo.

II. Služby a ceník

 1. Zhotovitel se zabývá opravami vybraných elektronických zařízení vyrobených společností Apple Inc. (dále „Opravy“) přičemž za Opravu se má taková činnost, která vede k odstranění vad elektronického zařízení předaného Zákazníkem k opravě Zhotoviteli.
 2. Na Internetových stránkách je v sekci „CENÍK“ (dále „Ceník“) možné vybrat konkrétní zařízení, o jehož Opravu má Zákazník zájem. Po výběru zařízení, o jehož opravu má Zákazník zájem, jsou zobrazeny ceny jednotlivých Oprav a informace o délce času jejich očekávaného provedení. Ceny Zhotovitelem nabízených Oprav jsou platné po dobu zobrazení na Internetových stránkách. Nabídka cen a informace o délce času uvedené na Internetových stránkách jsou pouze informativního charakteru a Zhotovitel není povinen uzavřít Smlouvu o dílo s cenou uvedenou na Internetových stránkách. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije. Zhotovitel si vyhrazuje právo uzavírat Smlouvy o dílo za individuálně sjednaných podmínek. Případné slevy z ceny Oprav poskytnuté Zhotovitelem Zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat, nesjednají-li Smluvní strany jinak.
 3. Ceny Oprav dle předchozího odstavce nezahrnují přepravné pro případ distančního sjednání Smlouvy o dílo. V případě distančního sjednání Smlouvy o dílo Zákazník zajišťuje doručení elektronického zařízení k rukám Zhotovitele na vlastní náklad a nebezpečí. Způsob zpětného odeslání elektronického zařízení, jehož Oprava, resp. Smlouva o dílo, byla sjednána distančním způsobem, volí Zhotovitel.
 4. Cena za přepravu elektronického zařízení zpět Zákazníkovi bude Zhotovitelem účtována Zákazníkovi, a to dle platného ceníku přepravních společností. V případě, že elektronické zařízení není možné opravit, bude účtována částka za přepravu zpět k Zákazníkovi ve výši 150,- Kč. V případě Oprav s cenou vyšší než 1.500,- Kč je přepravné za odeslání elektronického zařízení zpět Zákazníkovi zdarma.

III. Uzavření Smlouvy o dílo

 1. Sjednání Smlouvy o dílo mezi Zákazníkem a Zhotovitelem probíhá buď osobně na pobočce, nebo distančním způsobem.

  a. Osobní sjednání Smlouvy o dílo probíhá tak, že Zákazníkna pobočce Zhotovitele sdělí objednávku konkrétní Služby (např. výměna displeje) a Zhotovitel sdělí cenu, kterou za provedení takové služby bude požadovat, případně odkáže na Ceník. Vyplněním zakázkového listu, případně předávacího protokolu a potvrzením Zhotovitelovy nabídky ze strany Zákazníka je uzavřena Smlouva o dílo. Osobní sjednání Smlouvy o dílo může též probíhat tak, že Zákazník popíše Zhotoviteli projevy závady či závad svého elektronického zařízení, a Zhotovitel sdělí, jakou Službu by bylo dle jeho nezávazného názoru vhodné provést a za jakou cenu, případně s cenou odkáže na ceník. Vyplněním zakázkového listu, případně předávacího protokolu, k nimž jsou připojeny tyto Obchodní podmínky, a potvrzením Zhotovitelovy nabídky ze strany Zákazníka je uzavřena Smlouva o dílo.

  b. Sjednání Smlouvy o dílo distančním způsobem probíhá tak, že Zákazník vyplní zakázkový list, který je možné stáhnout na Internetových stránkách Zhotovitele, a to na adrese https://www.iservis.eu/oprava-postou a spolu s elektronickým zařízením jej zašle na adresu Zhotovitele. Následně Zhotovitel zašle Zákazníkovi na elektronickou adresu znění obchodních podmínek společně s výzvou k jejich odsouhlasení. Souhlasem s jejich zněním se má Smlouva o dílo za uzavřenou. V případě, že není možné elektronické zařízení opravit, informuje o tom Zhotovitel Zákazníka a elektronické zařízení zašle zpět.
 2. V případě, že v rámci distančního sjednávání Smlouvy o dílo bude Zákazník požadovat druh Opravy „diagnostiku zařízení“, „případně čištění po kontaktu s kapalinou“, kontaktuje Zhotovitel Zákazníka telefonicky případně formou SMS zprávy na telefonní číslo uvedené ve vyplněném zakázkovém listě a sdělí mu cenu takové Opravy. Souhlasem s navrženou cenou ze strany Zákazníka je uzavřena Smlouva o dílo. Obdobným způsobem Zhotovitel postupuje i v případě, že je třeba provést i další Opravy, než které uvedl Zákazník v zakázkovém listu.
 3. Cenu za Opravu je Zákazník povinen uhradit jedním z následujících způsobů:

  a. v hotovosti na pobočce Zhotovitele, a to nejpozději při převzetí elektronického zařízení;

  b. v hotovosti tzv. na dobírku v místě určeném Zákazníkem v zakázkovém listě při převzetí elektronického zařízení.
 4. Zhotovitel vystaví Zákazníkovi daňový doklad – fakturu a předá ji Zákazníkovi.
 5. Zákazník bere výslovně na vědomí, že žádný z uvedených termínů provedení Opravy nelze brát jako fixní termín ve smyslu § 1980 Občanského zákoníku, ledaže je termín za takový výslovně označen a se Zhotovitelem jako fixní sjednán.
 6. V případě, že Zákazník odmítne uhradit Zhotoviteli cenu za provedenou Opravu, má Zhotovitel právo využít zadržovací právo dle § 1395 Občanského zákoníku a elektronické zařízení zákazníkovi nevydat až do úplného zaplacení ceny a jejího příslušenství.

IV. Oprava dle Smlouvy o dílo

 1. Zákazník bere výslovně na vědomí, že je povinen elektronické zařízení, u něhož má zájem o provedení Opravy, předat Zhotoviteli tak, aby nebylo nutné k přístupu do zařízení užívat heslo, případně je povinen takové heslo před provedením Opravy sdělit Zhotoviteli. Před předáním elektronického zařízení Zhotoviteli je Zákazník rovněž povinen vyjmout z elektronického zařízení SIM kartu, pakliže ji obsahuje.
 2. Zákazník výslovně bere na vědomí, že Zhotovitel neodpovídá za případnou ztrátu či poškození dat z elektronického zařízení po provedení nebo během provádění Opravy. Zhotovitel Zákazníkovi doporučuje, aby před předáním elektronického zařízení Zhotoviteli provedl Zákazník zálohu veškerých dat umístěných na elektronickém zařízení.
 3. Zhotovitel Zákazníka výslovně upozorňuje a Zákazník bere na vědomí, že některé vnější díly použité při Opravě mohou mít mírně odlišný vzhled či odstín od dílů vyměněných při Opravě, zejména v důsledku vyblednutí barev používáním stávajících dílů.
 4. Nesjednají-li Smluvní strany jinak, nevrací Zhotovitel vyměněné vadné díly elektronického zařízení a tyto se zavazuje ekologicky zlikvidovat.
 5. Zhotovitel dále výslovně upozorňuje Zákazníka a Zákazník bere na vědomí, že při provádění Opravy může v některých případech dojít k projevu skrytých vad elektronického zařízení, které mohou vést ke „zhroucení“ elektronického zařízení, případně může mít elektronické zařízení jiné vady nežli jím uvedené. Za takové vady a případně zhroucení Zhotovitel nenese odpovědnost.

V. Převzetí elektronického zařízení Zákazníkem

 1. Zákazník je povinen opravené, případně neopravitelné, elektronické zařízení vyzvednout osobně na pobočce Zhotovitele nejpozději do 30 dnů od zaslání informace o skončení Opravy, které Zhotovitel zašle Zákazníkovi formou SMS na telefonní číslo Zákazníka či emailem na emailovou adresu uvedenou tamtéž, případně tak učiní formou telefonního hovoru. V případě, že Smlouva o dílo byla uzavřena distančním způsobem, případně o to Zákazník požádal, a elektronické zařízení je Zákazníkovi doručováno prostřednictvím přepravce, je Zákazník povinen převzít zboží nejpozději ve lhůtě uvedené ve výzvě od přepravce.
 2. Pokud Zákazník elektronické zařízení nepřevezme ve lhůtách uvedených v předchozím odstavci, je v prodlení a Zhotovitel je oprávněn požadovat na Zákazníkovi uhrazení poplatku za uskladnění ve výši 20,- Kč (slovy: dvacet korun českých) denně za každý den prodlení Zákazníka s převzetím elektronického zařízení. V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka doručováno opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno ve Smlouvě o dílo, je Zákazník povinen uhradit Zhotoviteli náklady s takovým doručováním spojené. Tento odstavec se užije i v jiných případech, kdy je Zákazník povinen převzít elektronické zařízení od Zhotovitele.
 3. Zákazník souhlasí a bere výslovně na vědomí, že doručování prostřednictvím přepravce je výlučně na jeho vlastní nebezpečí a Zhotovitel neodpovídá za jakékoli vady či poškození způsobené přepravcem.
 4. V případě, že si Zákazník nevyzvedne Zařízení ve lhůtě uvedené v odst. 1., stanoví mu Zhotovitel k vyzvednutí náhradní lhůtu, která nesmí být kratší než 5 měsíců od uplynutí příslušné lhůty uvedené v odst. 1. a na tuto lhůtu Zákazníka upozorní formou SMS zprávy případně zasláním emailu společně s upozorněním, že pokud si Zákazník elektronické zařízení nevyzvedne, je Zhotovitel oprávněn jej prodat. Pokud si Zákazník elektronické zařízení nevyzvedne ani v dodatečné lhůtě stanovené za tímto účelem Zhotovitelem, je Zhotovitel oprávněn elektronické zařízení prodat a z jeho prodeje pokrýt náklady na uskladnění elektronického zařízení. Na žádost Zákazníka vydá Zhotovitel rozdíl mezi výtěžkem z prodeje elektronického zařízení a náklady na jeho uskladnění.

VI. Záruka

 • Zhotovitel neodpovídá za vady funkčnosti elektronického zařízení, které nesouvisejí s Opravami provedenými Zhotovitelem. Zhotovitel rovněž neodpovídá za skryté vady, které se vyskytly po provedení Opravy, avšak nesouvisejí s funkčností dílů instalovaných Zhotovitelem.
 • Zhotovitel rovněž výslovně upozorňuje Zákazníka a Zákazník bere na vědomí, že Zhotovitel nezaručuje funkčnost elektronického zařízení jako celku, když vada ve funkčnosti může být způsobena jinou vadou, nežli vadou označenou Zákazníkem.
 • Zhotovitel poskytuje záruku na jím instalované nové díly elektronického zařízení v délce trvání 24 měsíců. V případě Opravy základní desky poskytuje Zhotovitel záruku na tuto Opravu v délce 3 měsíců.V případě výměny displeje u zařízení iPhone poskytuje Zhotovitel rozšířenou záruku na jeho funkčnost v délce 5 let. Zhotovitel dále poskytuje záruku na kapacitu baterie v délce trvání 6 měsíců, na její funkčnost pak v délce trvání 24 měsíců.
 • Během šesti měsíců od převzetí elektronického zařízení s nově vyměněným dílem se předpokládá, že vada nově instalovaného dílu existovala již při převzetí zboží.
 • Zhotovitel upozorňuje, že v rámci Opravy je do elektronického zařízení instalována bezpečnostní plomba. V případě jejího porušení veškeré záruky poskytnuté Zhotovitelem zanikají.
 • Zhotovitel není povinen nároku na vyhovění práv ze záruky vyhovět, pokud prokáže, že Zákazník ji sám způsobil.
 • Reklamaci může Zákazník uplatnit u Zhotovitele na adrese jeho provozovny: Kněžská 86/11, České Budějovice 370 01

VII. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Zhotovitel zpracovává osobní údaje Zákazníka v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zhotovitel upozorňuje, že osobní údaje Zákazníka jsou zpracovávány podle informací uvedených v zásadách ochrany soukromí umístěných na internetových stránkách https://www.iservis.eu/gdpr

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah související se Smlouvou o dílo obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Zhotovitel je oprávněn k vykonávání činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad. V případě stížnosti je Zákazník oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci.
 3. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 4. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou o dílo musí být druhé Smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou na emailové adresy Zhotovitele nebo Zákazníka, případně formou SMS zaslané na telefonní číslo Zhotovitele či Zákazníka, případně též osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
 5. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2020.

V Českých Budějovicích dne 1. 1. 2020.